Đối tượng: Lĩnh vực: Tên thủ tục:

STTTên thủ tụcĐối tượngLĩnh vựcGhi chúXem thủ tục
1 Cán bộ - giảng viênĐào tạoABC
2 Cán bộ - giảng viênĐào tạo