Thông báo

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học ngành Y học cổ truyền hệ đào tạo liên kết giữa Học viện YDHCT Việt Nam với Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách thi sinh trúng tuyển Đại học ngành Y học cổ truyền hệ đào tạo liên kết giữa Học viện với Đại học Trung Y dược Thiên Tân ...

Xem thêm
Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học hệ liên thông chính quy năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học hệ liên thông chính quy ngành Y học cổ truyền năm 2019

Xem thêm
Thông báo danh sách trúng tuyển ngành Dược học năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách trúng tuyển ngành Dược học năm 2019

Xem thêm
Thông báo danh sách trúng tuyển ngành Y khoa năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách trúng tuyển ngành Y khoa năm 2019

Xem thêm
Thông báo danh sách trúng tuyển Đại học chính quy năm 2019 diện xét tuyển chỉ tiêu trường dự bị Đại học

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách trúng tuyển Đại học chính quy năm 2019 diện xét tuyển chỉ tiêu trường dự bị Đại học

Xem thêm
Thông báo danh sách trúng tuyển ngành Y học cổ truyền năm 2019

Học viện y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách trúng tuyển ngànhY học cổ truyền năm 2019

Xem thêm
Thông báo điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển, tuyển sinh Đại học hệ liên thông chính quy năm 2019

Học viện y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển, tuyển sinh Đại học hệ liên thông chính quy năm 2019

Xem thêm
Thông báo điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển, tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển, tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019

Xem thêm
Thông báo danh sách trúng tuyển Cao học khóa 12 ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách trúng tuyển Cao học khóa 12 ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2019

Xem thêm
Thông báo danh sách trúng tuyển Chuyên khoa II khóa 5 ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách trúng tuyển Chuyên khoa II khóa 5 ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2019

Xem thêm