Thông báo về việc Phúc khảo bài thi Kỳ thi Tuyển sinh hệ Liên thông chính quy trình độ đại học ngành Y học cổ truyền ngày 27, 28 tháng 8 năm 2016

Ngày tháng: 29/03/2017 7:21 SA
Lượt xem: 453
Cỡ chữ

HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐHCQ NĂM 2016

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2016


THÔNG BÁO

Phúc khảo bài thi Kỳ thi Tuyển sinh hệ Liên thông chính quy trình độ đại học ngành Y học cổ truyền ngày 27, 28 tháng 8 năm 2016 

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo thời gian tiếp nhận Đơn xin phúc khảo bài thi kỳ thi Tuyển sinh hệ Liên thông chính quy trình độ đại học ngành Y học cổ truyền ngày 27, 28 tháng 8 năm 2016 như sau:

- Thời gian nhận Đơn phúc khảo: từ ngày 09/9/2016 đến hết ngày 18/9/2016 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận Đơn phúc khảo: Phòng Quản lý Đào tạo (P.207), Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, số 2 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội. ĐT : 0968204422

           - Mẫu Đơn phúc khảo lấy tại địa chỉ Website của Học viện:


Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo để những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi được biết.

Nơi nhận:

- Hội đồng tuyển sinh (bc);

- Thông báo, Web;

- Lưu VT, QLĐT.

KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH

 

                           (Đã ký)

 

Phạm Quốc Bình